ทัวร์เกาหลี

aaaaaaa

EASTAR JET

5 Days 3 Nights

อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน – วัดชินฮึงซา เอเวอร์แลนด์ ฮุนไดเอ้าท์เล็ท , ซุปเปอร์มาเก็ต , เมียงดง , ย่านฮงแด , ล่องเรือ HYUNDAI CRUISE
เมนูจิมดัก (JIMDAK) , เมนูหมูย่างเกาหลีหรือพอร์คคาลบี้ , เมนูโอซัมบุลโกกิ , เมนูปลาย่างเกาหลี