พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี - พักอินทร์แขวน 1 คืน (รวมค่าประกันแล้ว)

ทัวร์โค๊ด ZGRGN-23028M

สักการะ 2 มหาบูชาสถานของพม่า "พระมหาเจดีย์ชเวดากอง" "เจดีย์ชเวมอดอว์" เยือนพระวังบุเรงนอง ขอพรเทพทันใจ

3 มิ.ย. 2566 - 5 มิ.ย. 2566
23 มิ.ย. 2566 - 25 มิ.ย. 2566
14 ก.ค. 2566 - 16 ก.ค. 2566
28 ก.ค. 2566 - 30 ก.ค. 2566
12 ส.ค. 2566 - 14 ส.ค. 2566
18 ส.ค. 2566 - 20 ส.ค. 2566
1 ก.ย. 2566 - 3 ก.ย. 2566
15 ก.ย. 2566 - 17 ก.ย. 2566
22 ก.ย. 2566 - 24 ก.ย. 2566
29 ก.ย. 2566 - 1 ต.ค. 2566
6 ต.ค. 2566 - 8 ต.ค. 2566
13 ต.ค. 2566 - 15 ต.ค. 2566
20 ต.ค. 2566 - 22 ต.ค. 2566
27 ต.ค. 2566 - 29 ต.ค. 2566
3 มิ.ย. 2566 - 5 มิ.ย. 2566
23 มิ.ย. 2566 - 25 มิ.ย. 2566
14 ก.ค. 2566 - 16 ก.ค. 2566
28 ก.ค. 2566 - 30 ก.ค. 2566
12 ส.ค. 2566 - 14 ส.ค. 2566
18 ส.ค. 2566 - 20 ส.ค. 2566
1 ก.ย. 2566 - 3 ก.ย. 2566
15 ก.ย. 2566 - 17 ก.ย. 2566
22 ก.ย. 2566 - 24 ก.ย. 2566
29 ก.ย. 2566 - 1 ต.ค. 2566
6 ต.ค. 2566 - 8 ต.ค. 2566
13 ต.ค. 2566 - 15 ต.ค. 2566
20 ต.ค. 2566 - 22 ต.ค. 2566
27 ต.ค. 2566 - 29 ต.ค. 2566

เดินทางโดยสายการบิน 8M 3 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 11,990 บาท

ดูรายละเอียด

พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ

ทัวร์โค๊ด ZGMDL-23018M

สักการะ 2 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของชาวเมียนมาร์ของพม่า สัมผัสที่สุดแห่งความยิ่งใหญ่ "อาณาจักรพุกาม" ดินแดนทะเลเจดีย์ 4,000 องค์

23 ก.ย. 2566 - 26 ก.ย. 2566
13 ต.ค. 2566 - 16 ต.ค. 2566
21 ต.ค. 2566 - 24 ต.ค. 2566
23 ก.ย. 2566 - 26 ก.ย. 2566
13 ต.ค. 2566 - 16 ต.ค. 2566
21 ต.ค. 2566 - 24 ต.ค. 2566

เดินทางโดยสายการบิน 4 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 16,990 บาท

ดูรายละเอียด

Message us