เราจะไม่นกอีกต่อไป 7 ศาลเจ้าในโตเกียวสำหรับขอพรเรื่องความรัก


หากคุณกา ลังโสดและมองหาเนื้อคู่ดีๆสักคนถ้าได้มาเที่ยวญี่ปุ่นลองไปสักการะศาลเจ้านะคะ ที่ญี่ป่นุมีศาลเจา้มากมายที่ให้เรา สมหวงัเกี่ยวกบัเรื่องความรัก หรือ ที่เรียกว่า Enmusubi หรือการผูกชะตาคนสองคนเข้าด้วยกัน วันนี้เราจะมาแนะนา 7 ศาลเจา้ที่จะทา ให้เราไม่นกอีกแล้วววว ไปกันเลยค่ะ

1. Omiyahachimangu [Efukucho]

Omiyahachimangu (大宮八幡宮) เป็นศาลเจ้าที่ให้พรเรื่องเนื้อคู่ การคลอดและการเลยี้งดบูตุร
สามารถเดินทางมาไดโ้ดยรถบสัจากสถานี Shinjuku ภายในศาลเจา้มีตน้แปะกว๊ยคู่รักซ่ึงถอืเป็น จุดรบัพลงัดา้นบวกที่พิเศษ มากของที่นี่ว่ากันว่ามีหลายคนเคยเห็นเทพตัวเล็กๆ ที่ศาลเจ้าแห่งนี้ด้วย พอบอกว่าเทพตัวเล็กอาจจะคิดว่าเป็นนางฟ้าตัวจิ๋วแต่ที่ หลายๆ คนเคยเห็นนั้นเป็นเทพที่มีลักษณะเหมือนคุณลุงตัวเล็กๆ คอยให้โชคลาภและความสุข ใครไดไ้ปสกัการะกล็องหาท่านดูนะคะ

ที่ตั้ง: 2-3-1 Omiya, Suginamiku, Tokyo (Google Map)

2. Tokyo Daijingu [Iidabashi]

ศาลเจา้ Tokyo Daijingu (東京大神宮) เป็นศาลเจา้เก่าแกแ่ละศกัด์สิิทธ์ทิี่ไดร้ับการประทบัเทพเจา้โดยตรงจากศาล เจา้ Izumo ระดบัสูง มีชื่อเสียงในการใหพ้รเรื่องความรักจึงมีผู้คนหลั่งไหลมาไม่ขาดสาย ในบรรดาเครื่องรางกว่า 50 ชนิด เครื่องรางดา้นความรักหรือ Enmusubi ที่เป็นรูปดอกลิลลส่ีีขาวไดร้ับความนิยมมากทสีุ่ด โดยเฉพาะในบรรดาสุภาพสตรี

ที่ต้งั: 2-4-1 Fujimi, Chiyoda, Tokyo (Google Map)

3. Tower Dai Jingu [Akabanebashi]

หลายๆท่านคงยงัไม่รู้ใช่ไหมคะว่าบนจุดชมวิวของ Tokyo Tower มีศาลเจ้าอย่ดู้วยก็คือที่นี่ Tower Dai Jingu (タワー大神宮) ศาลเจ้าที่อย่สููงที่สุดในโตเกียว นอกจากเรื่องความรักแล้วยังสามารถมาขอพรให้มีรายได้และผลการเรียน สูงๆ ได้อีกด้วย แผ่น Ema ส าหรับเขียนค าอธิษฐานมีรูปหัวใจกับรูป Tokyo Tower เป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่ว่าที่นี่อยู่ สูงจากพื้นดินแต่ใกล้กบัฟ้า ค าอธิษฐานของคุณอาจจะส่งไปถึงเทพเจ้าง่ายขนึ้ก็ได้นะคะ
ที่ต้งั: 4-2-8 Shiba Park, Minatoku, Tokyo (Google Map)

4. Izumo Taisha Tokyobunshi [Roppongi]

Izumo Taisha Tokyobunshi (出雲大社東京分祠) ศาลเจ้าที่ได้รับการประทับเทพเจ้าโดยตรงจาก ศาลเจ้า Izumo Taisha แม้จะเป็นศาลเจ้าเล็กๆ ทมี่ีตึกสูงเรียงรายเต็มไปหมด แต่กม็ีผ้มูาสักการะและขอพรมากมาย ไม่ใช่แค่ ช่วยให้สมหวังเรื่องความรักเท่าน้นั ศาลเจ้าแห่งนี้ยังช่วยให้สมหวังเรื่องได้งานใหม่ หรือเจอเพื่อนใหม่อีกด้วย นอกจากนี้ยังเชื่อกันว่า หากน าด้ายผูกชะตาความรักที่ขายอย่ใูนศาลเจ้ามาถักเป็นเสื้อผ้าต่างๆ จะท าให้เจอค่รูักที่ดีด้วยล่ะค่ะ
ที่ต้งั: Sophia Roppongi 3F 7-18-5 Roppongi, Minatoku, Tokyo(Google Map)

5. Meotogi Jinja [Shin-okubo]

Meotogi Jinja (夫婦木神社) เป็นศาลเจา้ในเขต Shinokubo ซ่ึงเป็นย่าน Korean Town ที่ใหญท่ี่สุด ในญี่ป่นุ จะให้พรเรื่องความรักหรือเนื้อคู่แล้วก็ใหพ้รเรื่องมีบุตรได้อีกด้วย อีกชั้นหนึ่งของบันไดที่ไม่กว้างนักของที่นี่เป็นห้องดูแล ศาลเจา้ซ่ึงมีเครื่องรางความรักแขวนอยู่เต็มไปหมด อาจจะตกใจกบัความเล็กและแคบของที่นี่แต่ที่นี่เป็นที่รู้จกัและชื่นชอบของผคู้น มากมาย ลองมาสักการะให้ไดน้ะคะ

ที่ตั้ง: 2-27-18 Okubo, Shinjuku-ku, Tokyo (Google Map)

6. Akasakahikawa Jinja [Roppongi]

Akasakahikawa Jinja (赤坂氷川神社) เป็นศาลเจา้ในเมอืงใหญ่ ได้รับความนิยมทั้งตัวศาลเจา้และ Shiawase Inari โดยถือว่าเป็นจุดนา โชค (Inari เป็นศาลบชูาเทพแห่งการเพาะปลกู ส่วน Shiawase แปลว่า ความสุข) ที่นี่มีเครื่องรางต่างๆ จ าหน่ายมากมายทั้งเครื่องรางผูกชะตาด้านความรักสีพาสเทลสุดน่ารักและเครื่องรางที่ช่วยให้ได้เจอ งานดีๆ เป็นศาลเจา้ที่มีจุดน่าชมมากมายเหมาะแก่การมาสักการะและเดินชมเป็นอย่างยิ่ง

ที่ตั้ง: 6-10-12 Akasaka, Minatoku, Tokyo(Google Map)

7. Imado Jinja [Asakusa]

Imado Jinja (今戸神社) เป็นศาลเจา้ทอี่ยู่ใกลว้ดั Asakusa เป็นที่สักการะเทพเจา้แห่งคู่รักทปี่รากฎอยู่ในตา นาน จึงเป็นศาลเจา้ที่ให้พรและโชคดา้นความรัก ทุกคนรู้จกักนัดีในฐานะที่เป็นหน่ึงในตน้กา เนิดของแมวกวกันา โชค เครื่องรางและแผ่น Ema (ป้ายส าหรับส่งคา อธิษฐานไปยงัเทพเจา้) ของทนี่ี่จะเป็นรูปแมวและทา ให้เป็นทรงกลมโดยมทีี่มาจากคา พอ้งเสียงใน ภาษาญี่ป่นุ 「円」และ「縁」ทั้งสองค าออกเสียงว่า En เหมือนกนัแต่คา แรกแปลว่าทรงกลมส่วนคา ที่สองแปลว่าชะตา หรือสายสมัพนัธ์ เครื่องรางให้นา กลบัไปเกบ็ไว ้แต่แผ่น Ema ให้เขียนคา อธิษฐานแลว้แขวนไวใ้นเขตศาลเจ้า

ที่ตั้ง: 1-5-22 Imado, Taito, Tokyo (Google Map)

เป็นยงัไงกนับา้งคะกบัเรื่องราวดีๆที่รวบรวมมาใหท้กุทา่นไดอ้่านกนั ถา้มเีวลาและโอกาสขอเชิญสาวโสดทงั้หลายมาไหวข้อพรสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ที่โตเกียวกันนะคะ

Message us