เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลส์ (ไฟล์ท 2)

รหัสทัวร์ : ZGDAD-2319VZ

Hotel Star : 4 ดาว

เดินทางโดยสายการบิน VZ 4 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้นเพียง 9,990 บาท

Highlight

นั่งกระเช้าไพฟ้า เที่ยวบานาฮิลส์ หมู่บ้านฝรั่งเศส พักดี 4 ดาว ดานัง 2 คืน บานาฮิลส์ 1 คืนสุดฟิน

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size  
26 พ.ค. 2566 - 29 พ.ค. 2566 9,990 14,890   21 จอง
9 มิ.ย. 2566 - 12 มิ.ย. 2566 11,990 16,890   15 จอง
17 มิ.ย. 2566 - 20 มิ.ย. 2566 15,990 20,890   36 จอง
23 มิ.ย. 2566 - 26 มิ.ย. 2566 15,990 20,890   36 จอง
7 ก.ค. 2566 - 10 ก.ค. 2566 12,990 17,890   26 จอง
13 ก.ค. 2566 - 16 ก.ค. 2566 15,990 20,890   36 จอง
20 ก.ค. 2566 - 23 ก.ค. 2566 15,990 20,890   36 จอง
3 ส.ค. 2566 - 6 ส.ค. 2566 13,990 18,890   36 จอง
17 ส.ค. 2566 - 20 ส.ค. 2566 15,990 20,890   36 จอง
26 ส.ค. 2566 - 29 ส.ค. 2566 15,990 20,890   36 จอง
1 ก.ย. 2566 - 4 ก.ย. 2566 14,990 19,890   36 จอง
9 ก.ย. 2566 - 12 ก.ย. 2566 15,990 20,890   36 จอง
16 ก.ย. 2566 - 19 ก.ย. 2566 15,990 20,890   36 จอง
23 ก.ย. 2566 - 26 ก.ย. 2566 15,990 20,890   36 จอง
30 ก.ย. 2566 - 3 ต.ค. 2566 15,990 20,890   36 จอง
6 ต.ค. 2566 - 9 ต.ค. 2566 16,990 21,890   36 จอง
14 ต.ค. 2566 - 17 ต.ค. 2566 17,990 22,890   36 จอง
19 ต.ค. 2566 - 22 ต.ค. 2566 17,990 22,890   36 จอง
21 ต.ค. 2566 - 24 ต.ค. 2566 19,990 24,890   36 จอง
26 พ.ค. 2566 - 29 พ.ค. 2566 9,990 14,890   21 จอง
9 มิ.ย. 2566 - 12 มิ.ย. 2566 11,990 16,890   15 จอง
17 มิ.ย. 2566 - 20 มิ.ย. 2566 15,990 20,890   36 จอง
23 มิ.ย. 2566 - 26 มิ.ย. 2566 15,990 20,890   36 จอง
7 ก.ค. 2566 - 10 ก.ค. 2566 12,990 17,890   26 จอง
13 ก.ค. 2566 - 16 ก.ค. 2566 15,990 20,890   36 จอง
20 ก.ค. 2566 - 23 ก.ค. 2566 15,990 20,890   36 จอง
3 ส.ค. 2566 - 6 ส.ค. 2566 13,990 18,890   36 จอง
17 ส.ค. 2566 - 20 ส.ค. 2566 15,990 20,890   36 จอง
26 ส.ค. 2566 - 29 ส.ค. 2566 15,990 20,890   36 จอง
1 ก.ย. 2566 - 4 ก.ย. 2566 14,990 19,890   36 จอง
9 ก.ย. 2566 - 12 ก.ย. 2566 15,990 20,890   36 จอง
16 ก.ย. 2566 - 19 ก.ย. 2566 15,990 20,890   36 จอง
23 ก.ย. 2566 - 26 ก.ย. 2566 15,990 20,890   36 จอง
30 ก.ย. 2566 - 3 ต.ค. 2566 15,990 20,890   36 จอง
6 ต.ค. 2566 - 9 ต.ค. 2566 16,990 21,890   36 จอง
14 ต.ค. 2566 - 17 ต.ค. 2566 17,990 22,890   36 จอง
19 ต.ค. 2566 - 22 ต.ค. 2566 17,990 22,890   36 จอง
21 ต.ค. 2566 - 24 ต.ค. 2566 19,990 24,890   36 จอง
Message us